Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR EWY MARII CZARKOWSKIEJ / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR EWA MARIA CZARKOWSKA

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 28 lipca 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

Mgr EWY MARII CZARKOWSKIEJ

Tytuł rozprawy: Antverpiae arte suprema. Projektanci, wykonawcy, kupcy i kolekcjonerzy tapiserii w XVI i XVII-wiecznej Antwerpii

Promotor:  prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Recenzenci: Dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW ; Dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJP2
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 20.07.2020 r. do godz. 20:00 w dniu 25.07.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec


The Academic Council of Arts Studies
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 28-07-2020 at 14.00:

Mrs Ewa Maria Czarkowska

Title of the dissertation: Antverpiae arte suprema. Designers tapestries: Peter Paul Rubens and Jacques Jordaens. Sixteenth and seventeenth century protrattors and people connected with tapestries in Antwerp

Dissertation supervisor: prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Reviewers: Dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW ; Dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJP2
Scientific discipline: Arts studies
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online,
as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.niakrasava@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 10:00 AM on  20-07-2020 until 20:00 on 25-07-2020.

Chair of The Academic Council of Arts Studies
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ALEKSANDRY NATALII JATCZAK –REPEĆ / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR ALEKSANDRA NATALIA JATCZAK–REPEĆ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

MGR ALEKSANDRY NATALII JATCZAK –REPEĆ 

Tytuł rozprawy: „Postmodernizm w modzie lat 70. XX wieku. Pluralizm stylistyczny i zmiany na globalnym rynku mody,  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce
Promotor:  dr hab.Anna Sieradzka, prof. UW
Recenzenci: Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS ; Dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00
w dniu 1.07.2020 r. do godz. 16:00 w dniu 6.07.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
———————————————————————————————————

The Academic Council of Arts Studies
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place
on 8-07-2020 at 14.00:

Mrs Aleksandra Natalia Jatczak-Repeć

Title of the dissertation:

Postmodernizm w modzie lat 70. XX wieku. Pluralizm stylistyczny i zmiany na globalnym rynku mody,  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce

Dissertation supervisor: dr hab.dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW
Reviewers: Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS ; Dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
Scientific discipline: Arts studies
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.niakrasava@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 10:00 AM on  1-07-2020 until 16:00 PM on 6-07-2020.

Chair of The Academic Council of Arts Studies
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. PIOTRA RAFAŁA MAKOWSKIEGO / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR PIOTR RAFAŁ MAKOWSKI

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: MGR. PIOTRA RAFAŁA MAKOWSKIEGO

Tytuł rozprawy: „Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries”
Promotor: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. ucz.
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk; prof. dr Bethany J. Walker
Dyscyplina naukowa: archeologia
Język obrony: angielski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.lajtar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8:00 w dniu 29.06.20020 r. do godz. 24:00 w dniu 5.07.2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
———————————————————————————————————

The Academic Council of Archaeology
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 8-07-2020 at 11.00:

Mr Piotr Rafał Makowski

„Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries”

Dissertation supervisor: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. ucz.
Reviewers: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk; prof. dr Bethany J. Walker
Scientific discipline: archaeology
Language of the defence: English

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.lajtar@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 8:00AM on  29-06-2020 until 24:00 on 5-07-2020.

Chair of The Academic Council of Archaeology
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR KATARZYNY SPURGJASZ / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR KATARZYNA SPURGJASZ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

MGR KATARZYNY SPURGJASZ

Tytuł rozprawy:Kolekcja muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego jako źródło do badań kultury muzycznej Śląska w czasach rekatolizacji (1654-1707)
Promotor:  dr hab.Tomasz Jeż
Recenzenci: Dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN ; Dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8:00 w dniu 19.06.2020 r. do godz. 16:00 w dniu 25.06.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

———————————————————————————————————

The Academic Council of Arts Studies
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 29-06-2020 at 14.00:

Mrs Katarzyna Spurgjasz

Title of the dissertation:Kolekcja muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego jako źródło do badań kultury muzycznej Śląska  w czasach rekatolizacji (1654-1707)
Dissertation supervisor: dr hab.Tomasz Jeż
Reviewers: Dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN ; Dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ
Scientific discipline: Arts studies
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.niakrasava@uw.edu.pl . The registration of participants will be open from 8:00 on  19-06-2020 until 16:00 on 25-06-2020.

Chair of The Academic Council of Arts Studies
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR MARTY FITUŁY / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR MARTA FITUŁA

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

MGR MARTY FITUŁY

Tytuł rozprawy:Wczesny neolit Sycylii Wschodniej
Promotor:  Prof. dr hab. Karol Szymczak
Recenzenci: dr hab. Stefan K. Kozłowski ; prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Dyscyplina naukowa: archeologia
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: ejaskulska@uw.edu.pl.

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8:00w dniu 17.06.20020 r. do godz. 24:00 w dniu 22.06.2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.


The Academic Council of Archaeology
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 26-06-2020 at 12.00:

Mrs. Marta Fituła

Title of the dissertation:Wczesny neolit Sycylii Wschodniej
Dissertation supervisor: Prof. dr hab. Karol Szymczak
Reviewers: dr hab. Stefan K. Kozłowski ; prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Scientific discipline: archaeology
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online,  as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor  habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail ejaskulska@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 8:00 on 17-06-2020 until 24:00 on 22-06-2020.

Chair of The Academic Council of Archaeology
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. PAWŁA WIKTORA SIECHOWICZA / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MR PAWEŁ WIKTOR SIECHOWICZ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 23 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

MGR. PAWŁA WIKTORA SIECHOWICZA

Tytuł rozprawy:Muzyka i ekonomia. Idee i praktyki od oświecenia do romantyzmu
Promotor:  Prof. dr hab. Zbigniew Skowron
Recenzenci: Dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM; Prof. dr Karol Berger
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 15.06.20020 r. do godz. 15:00 w dniu 19.06.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec


The Academic Council of Arts Studies
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 23-06-2020 at 18.00:

MR PAWEŁ WIKTOR SIECHOWICZ

Title of the dissertation:Muzyka i ekonomia. Idee i praktyki od oświecenia do romantyzmu
Dissertation supervisor: Prof. dr hab. Zbigniew Skowron
Reviewers: Dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM ; Prof. dr Karol Berger
Scientific discipline: Arts studies
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail  a.niakrasava@uw.edu.pl .The registration of participants will be open from 10 AM on  15-06-2020 until 15 PM on 19-06-2020.

Chair of The Academic Council of Arts Studies
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR IWY URSZULI KOŁODZIEJSKIEJ / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR IWA URSZULA KOŁODZIEJSKA

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 19 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: Mgr Iwy Urszuli Kołodziejskiej

Tytuł rozprawy: Praktykowanie wiedzy o roślinach na Podolu wschodnim. Studium etnobiologiczne relacji ludzi i roślin
Promotor: prof. dr hab. Hanna M. Zowczak
Recenzenci: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM dr hab. Agnieszka Halemba
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: ejaskulska@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12:00
w dniu 8.06.20020 r. do godz. 23:00
w dniu 12.06.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki o Kulturze i Religii
dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
———————————————————————————————————

The Academic Council of Culture and Religion Studies
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation
The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 19-06-2020 at 10.00 AM;
Ms. Iwa Urszula Kołodziejska

Title of the dissertation: Plants’ knowledge and practices in Eastern Podolia. The ethnobiological study of people and plants relations”
Dissertation supervisor: Prof. dr hab. Hanna M. Zowczak
Reviewers: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM dr hab. Agnieszka Halemba
Scientific discipline: culture and religion studies
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online,
as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate
of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of
doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor
UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by email: ejaskulska@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 12 PM on 08-06-2020 until 12 AM on 12–06–2020.

Chair of The Academic Council of Culture and Religion Studies
dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR WOJCIECHA BOLESŁAWA EJSMONDA / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR WOJCIECH BOLESŁAW EJSMOND

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 15 czerwca 2020 r. o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:
Mgr. Wojciecha Bolesława Ejsmonda

Tytuł rozprawy: „Gebelein during Pre- and Early Dynastic Period in Context of  Other Centres”

Promotor:  Prof. dr hab. Karol Myśliwiec
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Mączyńska, dr hab. Teodozja Rzeuska

Dyscyplina naukowa: archeologia
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.lajtar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8:00 w dniu 4.06.20020 r. do godz. 24:00 w dniu 12.06.2020 r.

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
———————————————————————————————————

The Academic Council of Archaeology
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION will take place on 15-06-2020 at 13.15:
Mr Wojciech Bolesław Ejsmond

Title of the dissertation: „Gebelein during Pre- and Early Dynastic Period in Context of  Other Centres”

Dissertation supervisor: Prof. dr hab. Karol Myśliwiec
Reviewers: dr hab. Agnieszka Mączyńska, dr hab. Teodozja Rzeuska

Scientific discipline: archaeology
Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.lajtar@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 8:00 on  4-06-2020 until 24:00 on 12-06-2020.

Chair of The Academic Council of Archaeology
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.