Badania

Konkursy

NPRH UNIWERSALIA 2.2

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

Termin składania dokumentów:

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przedstawienie nowej wiedzy naukowej na temat najważniejszych dzieł należących do kultury światowej. Efektem tych projektów powinno być przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo (tj. zawierających gruntowne, naukowe opracowanie edytorskie, w tym filologiczne, bibliograficzne, historyczne, interpretacyjne, analityczne, etc.) przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (np. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a. obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
b. obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
c. obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW: 22 października 2018 r.

NPRH Uniwersalia 2.1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

Termin składania dokumentów:

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW: 22 października 2018 r.

NPRH Dziedzictwo narodowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

Termin składania dokumentów:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego.

W konkursie II/2018 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
1.1. Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
1.2. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW: 22 października 2018 r.