Administracja

Sekcja ds. Studenckich

Kontakt

 • Szanowni Państwo,
  we wszystkich sprawach prosimy o kontakt mailowy z sekcją studencką.
  Wszystkie sprawy prowadzimy zdalnie.
  W indywidualnych przypadkach umawiamy się na spotkanie w dziekanacie.

 • wh.dziekanat.441@uw.edu.pl

 • +48 22 55 20 777

Dziekanat sekcji studenckiej mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w nowym budynku administracyjno-dydaktycznym Wydziału Historycznego UW (obok Instytutu Historycznego UW), parter, pokój 111.

Pracownicy

KIEROWNIK SEKCJI

Katarzyna Leng

 • +48 22 55 20 777

 • k.leng@uw.edu.pl

mgr Hanna Brzóska

 • +48 22 55 20 777

 • hbrzoska@uw.edu.pl

Kompetencje sekcji

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytucie Historycznym, Instytucie Historii Sztuki, Instytucie Muzykologii. Kompetencje Sekcji ds. Studenckich

 • przygotowuje dokumenty dla nowoprzyjętych studentów – legitymacje, umowy, oświadczenia etc.;
 • prowadzi sprawy związane z tokiem studiów – przyjmowanie podań i przekazywanie na nie odpowiedzi (w systemie USOS, pocztą elektroniczną i tradycyjną), uaktualnianie danych studenta w systemie USOS, przedłużanie legitymacji, wydawanie zaświadczeń (na potrzeby ZUS, KRUS, urzędów skarbowych, banków i in. instytucji), nadzorowanie w systemie USOS wpłat za usługi edukacyjne;
 • przygotowuje dokumentację do egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • drukuje suplementy do dyplomów (licencjackich i magisterskich);
 • przygotowuje, drukuje i wydaje dyplomy ukończenia studiów – uwaga: dotyczy absolwentów wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Historycznym;
 • organizuje inauguracje dla nowoprzyjętych studentów dla absolwentów Wydziału Historycznego;
 • przygotowuje listy stypendialne dla cudzoziemców (nie dot. studentów Archeologii);
 • archiwizuje akta absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów.

Pliki do pobrania

  • W celu wyrobienia duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie wpłaty kwoty 33 zł  na konto:

   56116022020000000076486236

   Uniwersytet Warszawski
   Krakowskie Przedmieście 26/28

   Tytułem: opłata za duplikat legitymacji studenckiej + imię i nazwisko

    UWAGA – oczekiwanie na duplikat elektronicznej legitymacji może potrwać kilka dni!

  • Od grudnia 2016 roku na Wydziale Historycznym obowiązuje E-OBIEGÓWKA Dziekanat ds. studenckich (dot. studiów stacjonarnych) aktywuje e-obiegówkę np. przed egzaminem dyplomowym. E-obiegówka jest widoczna dla studentów na kontach USOS w zakładce DLA WSZYSTKICH. Student powinien przed egzaminem odpowiedzieć na zadane pytania przed egzaminem dyplomowym.

  • OPŁATY DLA STUDENTÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/ Informujemy, że wszystkie opłaty za zajęcia dydaktyczne powinny być uiszczane na indywidualne numery kont, które dostępne są na kontach studenckich w  USOSWEB.

  • Przypominamy, ze zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Historycznego UW podania do Prodziekana ds. Studenckich powinny być pisane w USOS-ie, drukowane, podpisane przez studenta , a następnie złożone do zaopiniowania przez opiekuna roku i Dyrektora ds. Studenckich.

   Podanie to należy złożyć do dziekanatu ds.studenckich (osobiście lub przez sekretariat ) Odpowiedź na podanie otrzymujecie Państwo na konto USOS, z którego można wydrukować podanie wraz z odpowiedzią. Podanie to wraz z odpowiedzią Prodziekana jest dokumentem, który można przedstawiać np. Dyrektorowi ds. Studenckich, opiekunowi roku lub wykładowcy. W szczególnych- indywidualnych przypadkach można przyjść po ksero odpowiedzi do dziekanatu ds. studenckich. Tylko decyzje administracyjne takie jak : skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony, za potwierdzeniem odbioru)