Studia doktoranckie

Wydziałowe studia doktoranckie

Kierownik studium doktoranckiego

 • dr hab. Monika Rekowska

UWAGA

Sprawami związanymi z otwieraniem i prowadzeniem przewodów doktorskich oraz obron doktorskich zajmuje się Pani Urszula Smolińska z Dziekanatu ds. Ogólnych.

Sekretariat studiów doktoranckich

 • Katarzyna Śniecińska

 • +48 22 552 45 40

 • studiumdoktoranckie.wh@uw.edu.pl
  k.sniecinska@uw.edu.pl

 • W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, sekcja ds. studiów doktoranckich nie przyjmuje interesantów. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (możliwy tylko podczas dyżuru pracownika na UW).

 • prowadzenie spraw Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego i kompleksowa obsługa jego doktorantów
 • Przyjęcia doktorantów: budynek dydaktyczno-administracyjny Wydziału Historycznego, Dziekanat do Spraw Studenckich i Doktoranckich

Komisje doktorskie Rady Wydziału Historycznego

Ogłoszenia

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rad Naukowych Dyscyplin

Zgodnie z § 30 Regulaminu Samorządu Doktorantów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5148/M.2019.391.Zarz.177.pdf), jako Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, ogłaszamy wybory przedstawicieli doktorantów do Rad Naukowych Dyscyplin.

Wybory odbędą się 9.12.2019 r. w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24) o godzinie 18:45.

W ramach wyborów wybrani zostaną przedstawiciele doktorantów do następujących Rad Naukowych Dyscyplin:

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia – 1 przedstawiciel
 2. Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia – 1 przedstawiciel
 3. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse – 1 przedstawiciel
 4. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia – 1 przedstawiciel
 5. Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – 1 przedstawiciel
 6. Rada Naukowa Dyscypliny Historia – 1 przedstawiciel
 7. Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo – 1 przedstawiciel
 8. Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo – 1 przedstawiciel
 9. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne – 1 przedstawiciel
 10. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne – 1 przedstawiciel
 11. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne – 1 przedstawiciel
 12. Rada Naukowa Dyscyplin Informatyka i Matematyka – 1 przedstawiciel
 13. Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie – 1 przedstawiciel
 14. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – 1 przedstawiciel
 15. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – 1 przedstawiciel
 16. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce – 1 przedstawiciel
 17. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – 1 przedstawiciel
 18. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku – 1 przedstawiciel
 19. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne – 1 przedstawiciel
 20. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne – 1 przedstawiciel
 21. Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika – 1 przedstawiciel
 22. Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia – 1 przedstawiciel

Do przeprowadzenia wyborów wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Rady Samorządu Doktorantów UW. Wybory zostaną przeprowadzone w trybie spotkania wyborczego.

Kandydaturę można zgłosić za pośrednictwem formularza on-line (https://forms.gle/XSXnfcfsah1SbzJH6) najpóźniej do 8.12.2019 r. Niezależnie od zgłoszenia kandydatury on-line kandydat ma obowiązek dostarczenia podpisanej zgody na kandydowanie, zgodnej z przesłanym wzorem. Niekompletna zgoda kandydata jest nieważna. Aby zgoda kandydata była kompletna należy dołączyć deklarację dotyczącą przynależności do dyscypliny naukowej podpisaną przez dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika studiów doktoranckich (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej.pdf) lub w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim – kopię uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski.

Komplet dokumentów musi zostać złożony w Biurze Samorządu Doktorantów (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy, ale nie później niż do 9 grudnia do godz. 17:00 lub przedstawiony osobiście w trakcie wyborów.

Informuję, że od 1 lipca br. można wypełniać w USOSweb wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok 2019/2020. Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków są dostępne na stronie https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/ oraz w USOSweb. Zasady oceniania wniosków znajdują się na stronie WH (są to te same zasady, co w roku ubiegłym).

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, które zmieni swoją nazwę na stypendium rektora, będzie można wypełniać od 1 października br.

Terminy składania wniosków mija 7 października 2019 r. Wydrukowane i podpisane wnioski oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia należy składać w dziekanacie ds. doktoranckich. 
UWAGA:
przez datę złożenia wniosku rozumie się datę dostarczenia wygenerowanego z USOSweb wniosku do dziekanatu (ew. datę nadania go pocztą), a nie datę zarejestrowania wniosku w USOSweb.

Sprawozdanie z działalności studium doktoranckiego WH UW w r.a. 2017/2018. Do pobrania TUTAJ

W dniach 24-31 grudnia 2018 r. dziekanat będzie nieczynny. W dniach 2-3 stycznia 2019 r. dziekanat czynny w godzinach 10.00-13.00. Najbliższe dyżur dr hab. Rekowskiej: 8 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się załącznik z listą osób, które otrzymały stypendium doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.  

 • Szanowni Doktoranci,

W związku z przyznaniem ministerialnej transzy DSM, doktoranci mają możliwość ubiegania się o jednorazową dotację  na prowadzenie badań przez młodych naukowców. Warunkiem, które umożliwia im finansowanie w ramach wspomnianej dotacji jest przygotowanie i przedstawienie (w formie elektronicznej) dzieła, na wykonanie którego należy przedtem zawrzeć z władzami WH umowę.Prawo do podpisania umowy i otrzymania jednorazowej dotacji mają doktoranci I, II, III, IV i V roku studiów. Dotacja może być przyznana tym osobom, które mają uregulowane kwestie związane zzaliczeniami oraz z tokiem studiów,  nie mają warunków, nie przebywają w tym roku akademickim na urlopie – za wyjątkiem urlopów naukowych. W tym roku akademickim, w stosunku do lat poprzednich, nastąpiły zmiany w harmonogramie działań:

1. Umowę należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2018 r.   Umowa powinna zostać wypełniona według  wzoru (patrz załącznik). Proszę koniecznie zapoznać się z przypisami końcowymi!

2. W umowie należy wpisać deklarację dzieła, jakie doktorant chciałby w ramach umowy wykonać (definicja dzieła – patrz wzór umowy).

3. Do 11 marca 2019 roku należy dostarczyć dzieło w wersji elektronicznej (wysłane na maila studiumdoktoranckie.wh@uw.edu.pl tytułem: DSM dzieło 2019) oraz podpisany rachunek w wersji pisemnej. W przypadku niedostarczenia dzieła oraz rachunku w wyznaczonym terminie umowę uzna się za NIEWYKONANĄ.

4. Kwota do wpisania na rachunku będzie podana po potwierdzeniu liczby osób, które złożą umowę (równoznaczną z zobowiązaniem o wykonanie dzieła!)

 • Szanowni Doktoranci,

Przypominam, że w USOSweb można już składać  wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorantów.  Termin mija 22 października 2018 r. Wydrukowane i podpisane wnioski oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia należy składać w dziekanacie ds. doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2018 r  Jeśli całość dokumentacji nie mieści się w pojedynczej koszulce, dokumenty należy dostarczyć w teczce.

Zasady oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Regulamin studiów doktoranckich

Program studiów

ROZLICZENIE ROKU

Przypominamy o obowiązku składania rocznych sprawozdań przez doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW najpóźniej do 14 września 2018 r.  według następującego wzoru:

UWAGA! Od r. ak. 2016/207 obowiązuje nowy wzór formularza sprawozdania rocznego – sprawozdania w innej formie nie będą przyjmowane. Sprawozdanie musi być uzupełnione o dokumenty wymienione w punkcie 9 „Szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich” (od r. ak. 2017/2018 proszę nie dołączać wydrukowanych publikacji lub potwierdzeń o przyjęciu do druku)

 

 

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje nowy program Studiów Doktoranckich

UWAGA: Do sprawozdania powinny być dołączone: pkt. c) wydrukowane publikacje lub potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku (od redakcji monografii lub czasopisma) nie obowiązuje w roku akademickim 2017/2018.

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej dla doktorantów: