Kształcenie

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na WYDZIALE HISTORYCZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego w dn. 24 października 2012

Koncepcja kształcenia na studiach I stopnia

Studia I stopnia na Wydziale Historycznym UW przygotowują do:

a/ kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i społecznych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne;

b/ podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze kultury, edukacji i administracji, ale także – dzięki rozwijaniu uniwersalnych umiejętności – w innych sektorach gospodarki.

Wydział Historyczny stara się wyposażyć swych licencjatów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do realizowania wymienionych zadań. W kształceniu na studiach I stopnia przykłada się zatem wagę do nauczania podstawowych umiejętności warsztatowych specyficznych dla danego kierunku studiów, a także do rozbudzenia zainteresowań badawczych oraz wykształcenia postawy otwartej na różnorodne podejścia metodologiczne. Doskonalone są także umiejętności samodzielnego zdobywania, porządkowania i weryfikowania informacji, analizy zebranych danych i formułowania wniosków ogólnych, umiejętności prezentowania własnego zdania i rzeczowego argumentowania,   przygotowywania tekstów naukowych, popularnonaukowych, sprawozdań i notatek o charakterze roboczym. Nie mniej ważnym efektem kształcenia na studiach I stopnia jest umiejętność pracy zespołowej, inicjowania zadań oraz formułowania problemów do rozwiązania, a także planowania i zarządzania czasem.

Absolwenci studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Historycznym UW gotowi są do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, co w połączeniu z w/w umiejętnościami pozwala im na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Przygotowani do pracy w obszarze nauki, edukacji, kultury i administracji, równie dobrze radzą sobie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wydział Historyczny UW dąży także do uwrażliwienia swych studentów na społeczne problemy świata, uczy tolerancji, poszanowania dla odmiennych poglądów i doceniania dziedzictwa kulturowego.

 

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia

Studia II stopnia na Wydziale Historycznym UW przygotowują do:

a/ samodzielnego podejmowania działalności naukowej i popularnonaukowej;

b/ pracy w obszarze nauki, edukacji, kultury i administracji, na stanowiskach wymagających samodzielności, odpowiedzialności i gotowości do podejmowania decyzji,  a także pełnienia funkcji kierowniczych, tak na polskim, jak i na zagranicznym rynku pracy;

c/ kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Realizację tych zadań umożliwia potencjał naukowy Wydziału Historycznego: kilkadziesiąt seminariów dyplomowych z nauk humanistycznych i społecznych, bogate zasoby bibliotek instytutowych, specjalistyczna aparatura badawcza, rozwinięta współpraca międzynarodowa. Studenci Wydziału Historycznego mają więc szansę rozwijania swych zindywidualizowanych zainteresowań naukowych, podejmowania zróżnicowanych i wysokospecjalistycznych tematów prac magisterskich oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie badaczami. Dzięki udzielanemu przez poszczególne Instytutu wsparciu organizacyjnemu i finansowemu studenckich inicjatyw naukowych wyniki badań prowadzonych przez studentów naszego Wydziału prezentowane są na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich oraz w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Specjalistyczna wiedza oraz kształcone na studiach II stopnia umiejętności samodzielnego formułowania pytań badawczych, wyboru metody badawczej, planowania i przeprowadzania kolejnych etapów procesu badawczego,  rzeczowej obrony samodzielnie stawianych tez w dyskusji naukowej prowadzonej np. w ramach seminarium dyplomowego, wreszcie przygotowania obszernego tekstu naukowego umożliwiają absolwentom Wydziału Historycznego podejmowanie studiów doktoranckich oraz wypełnianie obowiązków zawodowych wymagających samodzielności, kreatywności i odpowiedzialności.

Kompetencje te w połączeniu z doskonalonymi na studiach II stopnia umiejętnościami zawodowymi wzmacniają pozycję absolwentów Wydziału Historycznego na rynku pracy, szczególnie w obszarze edukacji, nauki, kultury, mediów, administracji. Ułatwiają także pogłębianie specjalistycznej wiedzy oraz zdobywanie kolejnych kompetencji zawodowych na studiach podyplomowych.

Studia II stopnia na Wydziale Historycznym UW przygotowują także do aktywnego udziału w życiu publicznym. Sprzyja temu uwrażliwianie studentów na problemy społeczne, uświadamianie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego, wzmacnianie ich krytycznej postawy wobec rzeczywistości. Doskonalona na studiach magisterskich umiejętność diagnozowania problemu i samodzielnego lub zespołowego poszukiwania jego rozwiązania, rzeczowego dyskutowania i sprawnego działania oraz doświadczenie organizacyjne zdobyte w licznych na Uniwersytecie Warszawskim organizacjach studenckich czynią absolwentów Wydziału Historycznego predestynowanymi do podejmowania odpowiedzialnych funkcji w życiu społecznym i politycznym.

 

Koncepcja kształcenia na studiach III stopnia – doktoranckich

Wydział Historyczny oferuje dwa rodzaje studiów doktoranckich: stacjonarne, merytorycznie ściśle związane ze specyfiką badań prowadzonych przez poszczególne instytuty oraz niestacjonarne – o charakterze interdyscyplinarnym, realizowane we współpracy z innymi Wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku obu wymienionych rodzajów studiów są to studia indywidualne, a więc odbywają się według ramowych programów realizowanych pod kierunkiem mistrza, tj. wskazanego przez doktoranta opiekuna naukowego.

Zasadnicze elementy koncepcji kształcenia na poziomie studiów doktoranckich to: zasada jedności nauki i nauczania; wspieranie młodych badaczy w poszukiwaniu indywidualnej drogi rozwoju naukowego i w pogłębianiu zrozumienia świata tak przeszłego, jak i współczesnego; kształtowanie elit intelektualnych. Realizacja tej koncepcji opiera się na relacji mistrz – uczeń, a celem studiów jest przygotowanie doktorantów do: a/ prowadzenia samodzielnych badań naukowych na najwyższym poziomie; b/ wdrażania wyników tych badań do obiegu światowego;

b/ współpracy z zespołami badawczymi w Polsce i zagranicą;

c/ zdobywaniu kompetencji do pracy dydaktycznej w szkołach średnich i wyższych.

Finalnym efektem studiów doktoranckich winno być przygotowanie przez ich słuchaczy dysertacji doktorskiej i pomyślne przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych

Na Wydziale Historycznym UW dużą wagę przypisuje się do idei kształcenia ustawicznego tj. ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych i rozwijania pasji naukowych. Realizacji tych celów służą oferowane przez wydział studia podyplomowe, adresowane do osób z wykształceniem wyższym, poszukujących możliwości:

  • zdobycia uprawnień zawodowych,
  • pogłębienia specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy,
  • rozwijania swych zainteresowań humanistycznych i społecznych.

Wydział Historyczny prowadzi więc studia podyplomowe o różnym charakterze: 1) studia, których ukończenie uprawnia do wykonywania konkretnego zawodu (np. nauczyciela, bibliotekarza czy archiwisty), 2) studia przygotowujące do pracy w wybranych obszarach gospodarki (np. na rynku wydawniczym, w muzealnictwie), 3) studia rozwijające pasje naukowe i tym samym ułatwiające specjalizację i wspomagające karierę zawodową (np. przewodnika po Warszawie, nauczyciela, dziennikarza, animatora kultury)

Oferta studiów podyplomowych uwzględnia oczekiwania rynku pracy, zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych: potencjalnych pracodawców oraz aktywnych zawodowo kandydatów na studia podyplomowe, a także wymagania sformułowane w rozporządzeniach ministerialnych regulujących wykonywanie konkretnych zawodów. W realizacji programów studiów Wydział korzysta z własnego potencjału naukowego oraz współpracy z instytucjami partnerskimi: archiwami, bibliotekami, muzeami, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Dbając o wysoką jakość kształcenia, szczególnie o doskonalenie umiejętności przydatnych na rynku pracy, w ofercie studiów podyplomowych dominują zajęcia o charakterze konwersatoryjnym i ćwiczeniowym, w tym także laboratoria komputerowe.

Na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Historyczny UW równie istotnym efektem kształcenia co pogłębienie specjalistycznej wiedzy i nabycie umiejętności zawodowych jest wzmacnianie tożsamości lokalnej i kształtowanie postaw prospołecznych oraz uwrażliwianie na ochronę dziedzictwa narodowego. Absolwenci naszych studiów chętnie angażują się w działalność społeczną o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, wykazują gotowość do inicjowania przedsięwzięć służących popularyzacji wiedzy historycznej, udzielają się w życiu społeczności lokalnych.