Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik ds. informatyzacji

Imię i nazwisko
mgr Ireneusz Nazaruk
 •  zapewnienie bezawaryjnego działania, konserwacja, modernizacja i obsługa serwisowa infrastruktury sieci komputerowej Wydziału Historycznego
 •  zapewnienie bezawaryjnego działania, konserwacja, modernizacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego należącego do Wydziału Historycznego
 •  bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego Wydziału Historycznego
 •  nadzór na legalizacją oprogramowania zainstalowanego na komputerach Wydziału Historycznego oraz instalowanie nowo zakupionego oprogramowania
 •  ocena stanu technicznego urządzeń elektronicznych będących na stanie Wydziału Historycznego w procedurze likwidacyjnej
 •  zakupy sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych dla Wydziału Historycznego
 •  planowanie rozwoju sieci komputerowej adekwatnie do potrzeb Wydziału Historycznego
 •  planowanie wymiany sprzętu komputerowego adekwatnie do potrzeb Wydziału Historycznego
 •  prognozowanie zapotrzebowania na finanse niezbędne dla rozwoju oraz utrzymania sprawności sieci komputerowej Wydziału Historycznego
 •  prognozowanie zapotrzebowania na finanse niezbędne dla utrzymania sprawności sprzętu komputerowego będącego własnością Wydziału Historycznego

Pełnomocnik ds. przygotowania misji i strategii Wydzialu Historycznego

Imię i nazwisko
dr Grzegorz Pac
Telefon

Pełnocmocnik ds. wdrażania USOS

Imię i nazwisko
mgr Klaudia Pożarycka
Telefon
 • Uczestnictwo w spotkaniach zwoływanych przez Zespół Koordynacyjny USOS
 • Rozpowszechnianie ustaleń oraz komunikatów przygotowanych przez Zespół Koordynacyjny USOS
 • Realizacja ustaleń i zaleceń Zespołu Koordynacyjnego USOS, dotyczących Wydziału
 • Nadzór nad procesem wdrażania w jednostkach organizacyjnych Wydziału wszelkich procedur związanych z wykorzystywaniem USOS do obsługi studiów
 • Nadzór z ramienia Wydziału nad realizacją internetowej rejestracji na zajęcia (z wyjątkiem rejestracji centralnych), w tym zajęcia przeznaczone dla uczestników Studium Doktoranckiego WH.
 • Pełnienie na Wydziale roli konsultanta w zakresie obsługi spraw studiów w USOS
 • Współpraca z Działem Aplikacji Komputerowych (DAK) w zakresie m. in. organizowania szkoleń dla pracowników, wprowadzania zmian itp
 • Zgłaszanie Zespołowi Koordynacyjnemu USOS wszelkich potrzeb Wydziału w zakresie użytkowania i funkcjonowania USOS
 • Inicjowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju USOS priorytetowych dla Wydziału
 • Nadzór nad wprowadzaniem wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na studia doktoranckie WH do systemu IRK
 • Nadzór nad wprowadzaniem do systemu USOS informacji dotyczących Studium Doktoranckiego WH
 • Wykonywanie innych zadań związanych z wdrażaniem USOS zleconych przez Dziekana WH UW oraz Prodziekana WH UW ds. Studenckich i Doktoranckich

Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą oraz wydziałowy koordynator ds. mobliności

Imię i nazwisko
dr hab. Jerzy Pysiak

Kompetencje Pełnomocnika Dziekana Wydziału Historycznego ds. współpracy z zagranicą oraz koordynatora ds. mobilności na Wydziale Historycznym UW

 1. reprezentuje Wydział Historyczny na zewnątrz i wewnątrz Wydziału we wszelkich sprawach wynikających lub związanych ze współpracą zagraniczną Wydziału Historycznego jako Jednostki lub dotyczących więcej niż jednego spośród Instytutów wchodzących w skład Wydziału i w imieniu Dziekana koordynuje i nadzoruje wszelkie prace z nią związane
 2. opracowuje i we współpracy z Kolegium Dziekańskim realizuje zlecone przez Dziekana Wydziału Historycznego zadania wynikające z przyjętych przez Dziekana kierunków i celów współpracy zagranicznej Wydziału Historycznego w zakresie:
 • projektów naukowych
 • projektów naukowo-dydaktycznych
 • programów studiów lub zajęć obcojęzycznych
 • programów studiów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi
 • mobilności pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Historycznego
 1. w imieniu Dziekana Wydziału Historycznego zleca realizowanie zadań wynikających z przyjętych przez Dziekana Wydziału Historycznego kierunków i celów współpracy z zagranicą Instytutowym Koordynatorom ds. mobilności lub innym osobom wyznaczonym przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą
 2. opiniuje na potrzeby Dziekana przygotowywane w Instytutach projekty naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi, jeśli wynikają z nich konsekwencje dla realizacji pensum dydaktycznego Wydziału, cyklu dydaktycznego lub dla finansów Wydziału
 3. nadzoruje proces rekrutacji pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Historycznego do programów związanych z mobilnością zagraniczną i zleca realizację zadań z nim związanych Instytutowym Koordynatorom ds. mobilności lub innym osobom wyznaczonym przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą
 4. w porozumieniu z Dziekanem lub Prodziekanami kieruje rozdziałem funduszy pozabudżetowych pozyskiwanych przez Wydział Historyczny w związku z realizacją zadań wynikających ze współpracy Wydziału z zagranicą i nadzoruje ich wydatkowanie pod względem merytorycznym
 5. kieruje wydatkowaniem powierzonych mu przez Dziekana funduszy przeznaczonych na realizację zadań wynikających ze współpracy zagranicznej Wydziału, pochodzących z dotacji budżetowej dla Wydziału i nadzoruje ich wydatkowanie pod względem merytorycznym

Pełnomocnik ds. cyfryzacji

Imię i nazwisko
Dominik Purchała
 • Reprezentuje Wydział Historyczny w projektach cyfrowych wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego i względem podmiotów zewnętrznych.
 • Opiniuje na potrzeby Dziekana projekty mające komponent cyfrowy.
 • Nadzoruje z ramienia Dziekana cyfrowe i digitalizacyjne projekty i inwestycje Wydziału Historycznego.
 • Planuje wspólne dla Wydziału Historycznego projekty cyfrowe.
 • Sporządza strategię rozwoju Wydziału Historycznego w zakresie powierzonych kompetencji

Pełnomocnik ds. e-learningu

Imię i nazwisko
dr hab. Monika Rekowska
Telefon
 • wspieranie i rozwój edukacji zdalnej z wykorzystaniem internetu w studiach I, II i III stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
 • organizacja i rozwijanie systemu e-nauczania na WH przy współpracy z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • wstępna pomoc przy przygotowaniu i prowadzeniu kursów prowadzonych w systemie e-nauczania z wykorzystaniem cyfrowej platformy UW Moodle

Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (LABI)

Imię i nazwisko
mgr Magdalena Nowakowska