Administracja

Samodzielna Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Kontakt

Przyjęcia interesantów: poniedziałek – czwartek w godzinach 9:00 – 14:00 piątek – sekcja nieczynna dla interesantów

Ogłoszenia

Informacja na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).
 

NCN i NCBR ogłaszają TANGO 4 – kolejna szansa na wdrożenia polskich badań podstawowych


poniedziałek, 30 września 2019
 
 

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkurs TANGO. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł. Nabór rozpocznie się 29 listopada br. i potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Współpraca nauki z biznesem to konieczność, ale by się rozwijała muszą być zapewnione odpowiednie warunki. Nawiązując do nazwy ogłaszanego dziś konkursu, do tej współpracy nie wystarczy dwojga – poza biznesem i nauką ważną rolę do odegrania ma administracja. Właśnie dlatego zamiast mówić co należałoby zrobić, po prostu to robimy: Konstytucja dla Nauki, ulgi na B+R dla przedsiębiorców i zmodyfikowane – tak jak TANGO – programy wsparcia realizowane przez NCBR są tego najlepszym dowodem. Liczę, że projekty realizowane w kolejnej edycji TANGO staną się początkiem dobrej współpracy jednostek naukowych i polskich firm – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Trzy ścieżki naboru, większe kwoty dofinansowania – zmiany w TANGO

W konkursie TANGO 4 można aplikować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań:

 • W ramach Ścieżki A będą finansowane projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych oraz znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu. Finansowanie będzie obejmowało prace koncepcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie jednostki naukowe.
 • Ścieżka B będzie skierowana do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego. O finansowanie będą mogli ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A). Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być wyłącznie jednostka naukowa.
 • Ścieżka C będzie skierowana do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami. Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz wybrane prace koncepcyjne. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być wyłącznie jednostka naukowa.

Zwiększone zostały maksymalne kwoty dofinansowania – do 250 tys. zł w ścieżce A oraz do 3 mln zł odpowiednio w ścieżkach B i C.

Obserwując na co dzień pracę i sukcesy beneficjentów NCBR, w dużej mierze przedstawicieli biznesu chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na zmiany w tej edycji konkursu dopuszczające przedsiębiorców do zgłaszania się w konsorcjum z jednostkami naukowymi. To kolejna przestrzeń do kooperacji nauki i biznesu – właśnie na korzystaniu z potencjału przedstawicieli tych dwóch środowisk najbardziej zależy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Transfer wiedzy z nauki do biznesu przekłada się na wzrost innowacyjności całej gospodarki – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

W konkursie finansowane są prace koncepcyjne i badawczo-rozwojowe. Kierownikiem projektu zgłoszonego w TANGO 4 może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego na pełnienie funkcji kierownika w projekcie TANGO 4. Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO.

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach TANGO 4 (Ścieżka A oraz Ścieżka C). Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Konkurs TANGO powstał z myślą o naszych grantobiorcach, którzy już zrealizowali swój projekt w zakresie badań podstawowych, a uzyskane przez nich wyniki  mają duży potencjał aplikacyjny. Dzięki współpracy z NCBR przede wszystkim skracamy proces oceny dla tych naukowców, których dorobek i efekty pracy już raz zostały dobrze ocenione – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Ubieganie się o dofinansowanie będzie możliwe jeżeli na dzień złożenia wniosku w konkursie TANGO 4:

 • raport końcowy z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN lub
 • co najmniej jeden raport roczny z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany przez NCN.

Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w trybie ciągłym z podziałem na rundy, od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Ogłoszenie konkursu TANGO 4

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/

 

Terminy składania dokumentów:
******5 grudnia w WH
***** 10 grudnia w BOB
***** 16 grudnia 2019 w NCN
 
 
Uwaga: proszę się zapoznać z opisem zmian dotyczących kosztów pośrednich
 
Uwaga: zmiany dotyczące wydania monografii w ramach projektu:
str. 13 (rozdz. II pkt. 33 i 33a)
 
Dokumentacja –  link do stron

Ogłoszenie OPUS 18

Ogłoszenie PRELUDIUM 18

Ogłoszenie SONATA 15

Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

 
***************
Informacja ze strony NCN o PRELUDIUM BIS

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM BIS 1


16 września 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 160 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Formularze wniosków będą dostępne w systemie OSF nie wcześniej niż 4 listopada.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2020 r.

 

Nabór wniosków w ramach NPRH w 2019 planowany na wrzesień

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2019-r

Terminy najbliższych konkursów grantowych:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

****6 września WH – sekcja finansowa ( z podpisem Dyrekcji)
***** 9 września w BOB
***** 17 września 2019 w NCN

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

NCN – MINIATURA 3

Konkurs w trybie ciągłym.

Termin wewnętrzny:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
***** 26 września w BOB
***** 30 września 2019 w NCN

http://bob.uw.edu.pl/miniatura-3-konkurs-na-dzialanie-naukowe/

Pracownicy

Kierownik sekcji

Emilia Mroczkowska

 • +48 22 55 24 562

 • emilia.mroczkowska@uw.edu.pl

 • obsługa umów cywilno-prawnych,
 • wystawianie faktur- obsługa finansowa inwestycji prowadzonych na Wydziale Historycznym,
 • obsługa finansowa w zakresie dotacji na poszczególne rodzaje działalności i projekty.

mgr Krystyna Dudzińska

 • +48 22 55 21 654

 • k.dudzinska@uw.edu.pl

 • koordynator ds. projektów badawczych na Wydziale Historycznym

Sylwia Ejsmont  

 • +48 22 55 24 533

 • s.ejsmont@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa grantów krajowych i międzynarodowych programów badawczych
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Bożena Gałązka

 • +48 22 55 24 534

 • b.galazka@uw.edu.pl

 • wystawianie faktur za czesne
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Magdalena Kijewska

 • +48 22 55 24 535

 • mk.kijewska@uw.edu.pl

 • obsługa kasy Wydziału
 • obsługa finansowa faktur gotówkowych
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Beata Kozera

 • +48 22 5524564

 • bm.kozera@uw.edu.pl

 • obsługa umów cywilno-prawnych

Dagmara Kulbicka

 • +48 22 55 24 532

 • d.kulbicka@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa faktur przelewowych
 • rozliczanie delegacji krajowych (pociąg, autobus, samolot)
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Marta Rojkowska

 • +48 22 55 20 247

 • m.rojkowska2@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa faktur przelewowych płatnych z BST
 • rozliczanie delegacji krajowych (pociąg, autobus, samolot) płatnych z BST
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Marzenna Szewczyk

 • +48 22 55 24 548

 • marzenna.szewczyk@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa grantów krajowych i międzynarodowych programów badawczych
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Kompetencje sekcji

Samodzielna Sekcja Ekonomiczno-Finansowa zajmuje się obsługą finansowo-księgową działalności Wydziału, włączając w to projekty badawcze afiliowane przy Wydziale. Uprzejmie prosimy o dostarczanie do Sekcji kompletnych, odpowiednio wypełnionych dokumentów bezpośrednio po ich otrzymaniu. W szczególności dotyczy to:

 • druków delegacji
 • wniosków wyjazdowych
 • faktur
 • umów cywilno-prawnych

  Wszystkie druki dostępne są w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”

Dokumenty powinny zawierać informację na temat źródła finansowania i być opatrzone podpisem osoby dysponującej danymi środkami. Wszelkie zaplanowane wydatki muszą nie tylko mieć pokrycie we wskazanym źródle finansowania, ale także być zgodne z obowiązującymi przepisami. Pracownik/doktorant składa do podpisu Dziekanowi Wydziału druk delegacji lub wniosku wyjazdowego przed wyjazdem. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Kwestora lub Prodziekanem ds. Finansów i Badań Naukowych

Umowy

Uprzejmie przypominamy, że do zawierania umów w imieniu Uniwersytetu upoważniony jest Dziekan. Gorąco rekomendujemy wstępne skonsultowanie wszelkich umów i porozumień w naszej sekcji przed skierowaniem ich do Radców Prawnych UW w celu weryfikacji zapisanych w nich warunkach realizacji późniejszej płatności.

Honoraria

(uwaga! Każdorazowo umowa wymaga akceptacji radcy prawnego UW)

Formularze ZUS dla osób spoza UW:

 

Podróże służbowe

Podróże służbowe – krajowe

Uwaga! Wszelkie zaliczki należy rozliczyć niezwłocznie po powrocie, zgodnie ze zobowiązaniem podpisanym na dokumencie.

 

Podróż własnym samochodem:

Zakupy i usługi

Zakupy i usługi

Podstawowym dokumentem do rozliczenia zakupów jest prawidłowo wystawiona i opisana faktura VAT, dostarczona bez zbędnej zwłoki do Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej WH UW Faktura, z 30-dniowym terminem płatności, powinna zostać wystawiona na: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP:  525-001-12-66 Prawidłowo opisana faktura powinna zawierać:

 • pieczęć opatrzoną podpisami osoby/osób finansowo i materialnie odpowiedzialnych za dany zakup oraz datą wykonania usługi lub otrzymania towaru (informacja ta jest niezbędna do prawidłowego i terminowego naliczenia oraz odprowadzenia należnego podatku VAT)
 • informację na temat rodzaju wydatku, źródła finansowania i związku wydatku ze źródłem finansowania (w przypadku projektów – z konkretnym zadaniem badawczym)

  Akceptowane formy płatności i sposób ich rozliczania:

 • faktura
 • faktura pro-forma
 • refundacja poniesionych wydatków

Zakup sprzętu/aparatury Razem z fakturą za zakup aparatury należy dostarczyć wypełnione i podpisane formularze:

 • PO – protokół odbioru
 • OT – druk odbioru technicznego

W celu nadania numeru inwentarzowego prosimy kontaktować się z Samodzielną Sekcją ds. Ogólnych. Przy zakupie wyposażenia należy sporządzić tylko protokół odbioru.

UWAGA! Dokumenty zagraniczne płacone w walucie obcej  

Przypominamy, że wszelkie tłumaczenia, weryfikacje tekstu, druk itp działania, które w ramach projektu będą dla Państwa wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagają zawarcia umowy pomiędzy UW a FirmąUmowa ta musi trafić do Biura Prawnego w celu weryfikacji warunków, w związku z tym uprzejmie prosimy o dopilnowanie opracowania i zawarcia takiej umowy odpowiednio wcześniej (tzn. przed dostarczeniem faktury).