Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK)

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) skupia przedstawicieli każdego z instytutów wchodzących w skład naszego Wydziału, przedstawiciela Samorządu Doktorantów oraz przedstawiciela Samorządu Studentów WH. W swym obecnym składzie Zespół, powołany przez Dziekana Wydziału na bieżący okres kadencji organów UW (2012-2016), działa na podstawie Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 3 października 2012 r. Zespół rozbudowuje system zapewnienia jakości kształcenia, wykorzystując wnioski z rokrocznych raportów samooceny i opierając się na udokumentowanych przykładach dobrych praktyk. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Rektora UW, Zespół zmierza do:

  1. zapewnienia optymalnych warunków korelowania procesu dydaktycznego z prowadzeniem badań naukowych w taki sposób, by nauczanie mogło czerpać z najnowszych osiągnięć badawczych, a przez to do:
  2. wywierania istotnego wpływu na kształtowanie elit intelektualnych w obrębie Kraju i UE,
  3. podniesienia atrakcyjności oferty dydaktycznej Wydziału Historycznego w warunkach konkurencji widocznej na rynku akademickim.

WZZJK działa w ścisłej współpracy z Komisjami Dydaktycznymi przy Radach Naukowych poszczególnych Instytutów, mając tym samym możliwość korzystania z ich dotychczasowych dobrych doświadczeń. Również dzięki tej współpracy, Zespół – ustalając i redagując w postaci spójnej całości zasady obowiązujące dotychczas w Instytutach Wydziału Historycznego – pozostawia jednocześnie pole dla autonomicznych działań poszczególnych Komisji Dydaktycznych, w myśl zasady poszanowania dla różnorodności metod badawczych i dydaktycznych właściwych Instytutom naszego Wydziału. WZZJK monitoruje system kontroli jakości procesu nauczania, na który składają się takie elementy, jak ustalenie zasad:

  • pisania prac i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
  • archiwizacji i recenzowania prac dyplomowych
  • oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
  • ewaluacji (ankietowania) zajęć dydaktycznych i toku studiów
  • przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych i wykorzystywania wyników tych hospitacji w doskonaleniu jakości kształcenia
  • przeglądu programów kształcenia i przeprowadzania ewentualnych zmian w programach nauczania
  • wspierania studentów w procesie kształcenia.

Odnośne materiały przygotowywane przez WZZJK zostają następnie przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Wydziału Historycznego. Zespół wspiera także Dziekana Wydziału w sporządzeniu sprawozdania z efektów kształcenia osiągniętych w poprzednim roku akademickim.