Aktualności

Funkcjonowanie Wydziału Historycznego od 25 V 2020 r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

                                                                             24 maja br. upływa termin obowiązywania zarządzenia nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z zapowiedzią Pana Rektora na Uniwersytecie nastąpi stopniowe złagodzenie rygorów izolacji. Naczelną jednak troską pozostaje dbałość o bezpieczeństwo pracowników i studentów.

W związku z tym od 25 maja będą mogły być realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni, ale tylko te, w których fizyczna obecność studentów na Uniwersytecie jest niezbędna. Tym samym nadal winny się odbywać zdalnie wszystkie zajęcia już rozpoczęte w tej formie, a jeśli ktoś do tej pory nie rozpoczął nauki zdalnej, winien uczynić to teraz i uzgodnić ze studentami zasady odpracowania zajęć zaległych. Zajęcia terenowe, w trakcie których nie jest możliwe zachowanie rygorów bezpieczeństwa (tj. m.in. małej grupy i 2 m odległości między uczestnikami i prowadzącym), musza zostać przesunięte na rok następny.

Wszystkie egzaminy i zaliczenia winny odbywać się w trybie zdalnym zgodnie z zarządzenie nr 84 Rektora UW z 4 maja 2020 r. Zasady ich przeprowadzania znajdą Państwo  w zakładce https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/.

Zarządzenie nr 81 z dnia 30 kwietnia 2020 r. stwierdza, że kierownik jednostki organizacyjnej UW od 24 maja br. może udzielić zgody na pracę na Wydziale w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości prowadzenia badań naukowych przez pracowników i doktorantów, a także studentów w zakresie w jakim wykonują prace badawcze pod kierunkiem opiekunów naukowych, zapewniając warunki bezpieczeństwa uwzględniające aktualny stan zagrożenia dla zdrowia. W tej sytuacji osoby zainteresowane prowadzeniem takich badań na terenie WH proszę o zgłoszenie tego faktu do mnie za pośrednictwem Dyrektora Instytutu.

Nie zostają odwołane ograniczenia dotyczące organizowania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych). Wstrzymane pozostają też zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Biblioteki będą mogły wznowić wypożyczanie książek, ale winno to nastąpić dopiero po ogłoszeniu komunikatu BUW dotyczącego zasad takiej działalności w tym. m.in. zasad odkażania książek.                                         

Pracownicy administracji w miarę możliwości winni kontynuować pracę zdalną. Jeśli nie będzie to możliwe, należy tak przygotować pracę, by była zachowana zasada 2 m bezpieczeństwa oraz noszenie masek, szczególnie w wypadku kontaktu z interesantami. Obowiązek ten dotyczy także portierów i szatniarzy. Jednocześnie nadal zachęcam Państwa do załatwiania wszelkich spraw administracyjnych telefonicznie lub mailowo, bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami.

W związku z tym budynek Pomuzealny i Budynek Administracyjny WH od dnia 25 maja br. będą otwarte w godz. 9.00-15.00. W tych samych godzinach będą działały dziekanaty, jednak interesanci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym czy mailowym.  

Z wyrazami szacunku oraz najlepszymi życzeniami zdrowia i cierpliwości

Małgorzata Karpińska
Dziekan WH